main

הפרויקט: תדלוק משאיות אשפה בגז טבעי דחוס לעיריית תל אביב. (75kw)שנת הפרויקט: 2021תכנון הפרויקט: FinePro Renewable Energy Ltdמזמין הפרויקט: SOS אנרגיה אקספרס בע"מ

הפרויקט: תדלוק 35 אוטובוסים עירוניים בגז טבעי דחוס (CNG) בתחנת תדלוק ניידת (37kw)שנת הפרויקט: 2019תכנון הפרויקט: FinePro Renewable Energy Ltdמזמין הפרויקט: סופר גז טבעי בע"מ

הפרויקט: תדלוק 85 אוטובוסים עירוניים בגז טבעי דחוס (CNG) בתחנת תדלוק ניידת (75kw)שנת הפרויקט: 2019תכנון הפרויקט: FinePro Renewable Energy Ltdמזמין הפרויקט: סופר גז טבעי בע"מ

הפרויקט: הסבת המלון הכולל 10 חדרים ושטחי ציבור כגון: אולמות, מטבחים, קאנטרי וכו) לשימוש בגז טבעי עבור מערכות החימום והקירור שבמתקני המלון. המעבר למערכות המופעלות על גז טבעי יחסכו למלון כ-20%-25% מהוצאות האנרגיה הקיימות היום.שנת הפרויקט: 2023תכנון הפרויקט: Finepro Renewable Energy Ltdמזמין הפרויקט: מלון ענבר

הפרויקט: תדלוק משאיות אשפה של חברת IVECO המונעות בגז טבעי.(37Kw) שנת הפרויקט: 2018 תכנון הפרויקט: Finepro Renewable Energy Ltd & Idromeccanica srl Italy מזמין הפרויקט: חברת דלק ישראל בע"מ